در کارگاه نصر ویولن انواع ویولون با کیفیت و دقت بالا ساخته می شود.
 

هادی نصرالهی در حال کار

کارگاه ویولون

چگونگی تشخیص ویولن خوباهنمایی خرید ویولن خوب